Algemene voorwaarden van Moving Spirits

 

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk
Deze Algemene Voorwaarden van de Stichting Webshop Keurmerk zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en NTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden voor de Stichting Webshop Keurmerk in werking per 1 juli 2012. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gebruikt door alle leden van de Stichting Webshop Keurmerk met uitzondering van financiële diensten als bedoeld in de Wet Financieel Toezicht en voor zover deze diensten onder toezicht staan van de Autoriteit Financiële Markten. 

ARTIKEL 1 -Definities 
ARTIKEL 2 -Identiteit van de ondernemer 
ARTIKEL 3 -Toepasselijkheid 
ARTIKEL 4 -Het aanbod 
ARTIKEL 5 -De overeenkomst 
ARTIKEL 6 -Herroepingsrecht 
ARTIKEL 7 -Kosten in geval van herroeping 
ARTIKEL 8 -Uitsluiting herroepingsrecht 
ARTIKEL 9 -De prijs 
ARTIKEL 10 -Garantie 
ARTIKEL 11 -Ontbinding 
ARTIKEL 12 -Levering en Uitvoering
ARTIKEL 13 -Duurtransacties 
ARTIKEL 14 -Betaling
ARTIKEL 15 -Klachtenregeling
ARTIKEL 16 -Wijzigen van algemene voorwaarden
ARTIKEL 17 -Overmacht
ARTIKEL 18 -Rechterlijke competentie en toepasselijk recht
ARTIKEL 19 -Diversen

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedenktijd: de termijn waar binnen de afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Afnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevens drager: elk middel dat de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van de Stichting Webshop Keurmerk en producten en/of diensten op afstand aan afnemer aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat afnemer en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING
Naam onderneming: Moving Spirits Holland
Handelsnaam: Moving Spirits Holland
Vestigingsadres: Rigaweg 5 , 9723 TE Groningen
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de onderneming telefonisch te bereiken is: 050-7114017
Maandag: 8:00 -16:00
Dinsdag: 8:00 -16:00
Woensdag: 8:00 -16:00
Donderdag: 8:00 -16:00
Vrijdag: 8:00 -16:00
E-mailadres: info@movingspiritsholland.nl

KvK-nummer: 17237562
Btw-identificatienummer: NL820.172.339B01


ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en afnemer.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens drager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

ARTIKEL 4 - HET AANBOD
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

- de prijs exclusief belastingen, bij het afrekenen inclusief btw;
- de eventuele kosten van aflevering, bij 143 of minder flessen/colli worden transportkosten (39,00) in rekening gebracht, voor een levering op de waddeneilanden geldt een extra toeslag; Terschelling/ Vlieland worden franco geleverd van 240 fles (uitgezonderd dozen, tray's en kratten bier en fris, deze gaan altijd in overleg)
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen;
- daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de
- ondernemer de prijs garandeert;
- bestellingen voor 11:00 uur doorgegeven en betaald worden de volgende werkdag uitgeleverd mits alles voorradig,
  bij eventuele manco's word telefonisch contact opgenomen met afnemer over de lever datum.
- de manier waarop de afnemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst    verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de afnemer deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
- de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
-Genoemde jaartallen van wijnen op de website zijn niet bindend en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Moving Logistics streeft ernaar om altijd correcte jaartallen uit te leveren zoals deze ook vermeld staan op de website, maar als een bepaald oogstjaar niet meer op voorraad is, wordt automatisch een nieuw oogstjaar uitgeleverd.

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevens drager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer;
b. eventuele informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
c. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in dit artikel slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6. Herroepingsrecht bij levering van producten:
Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst  te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de afnemer. Tijdens deze termijn zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer eventueel verstrekte instructies.
Artikel 7. Kosten in geval van herroeping

Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, na de terugzending of herroeping, terugbetalen.De handelingskosten bij het retourneren zijn 0,25 per fles.

Model voor herroeping

Artikel 8. Uitsluiting herroepingsrecht
Indien de afnemer niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer worden uitgesloten indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de afnemer is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
g.speciaal bestelde artikelen


Artikel 9. De prijs
a.Moving Spirits Holland kan niet aansprakelijk worden gehouden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van producten zoals vertoond en vermeld op de website.
b.De prijzen van de producten zoals vermeld op de website zijn exclusief BTW en emballage en inclusief verpakkingsbelasting.
c.Prijzen en assortiment kunnen dagelijks wijzigen. Actuele prijzen staan op de website.
d.Prijswijzigingen/ verhogingen zijn onder voorbehoud, factuur is bindend, bij afwijkende prijzen dan op de website word contact opgenomen met de klant.
e.Factuur word digitaal toegestuurd.
 

Artikel 10. Garantie

Van garantie kan de afnemer gebruik maken wanneer:
a. de ondernemer, fabrikant of importeur dit met de afnemer overeengekomen is;
b. dit voortvloeit uit de wet of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11. Ontbinding
1. Naast de in het Burgerlijk Wetboek gegeven gronden voor ontbinding, heeft Moving Spirits Holland het recht tot 14 dagen na dagtekening van de overeenkomst en tot het moment van terbeschikkingstelling van de dienst(en) en/of product(en) van Moving Spirits Holland aan de afnemer, de overeenkomst te doen ontbinden. Moving Spirits Holland zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
2. Moving Spirits Holland is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer blijkt dat de afnemer een andere hoedanigheid heeft, anders gecertificeerd is of een andere kwaliteit service of dienstverlening biedt, dan Moving Spirits Holland bij het sluiten van deze overeenkomst heeft mogen begrijpen. Wijzigingen betreffende deze aspecten gedurende de looptijd van deze overeenkomst geven Moving Spirits Holland eveneens het recht de overeenkomst te ontbinden, of de inhoud van de overeenkomst aan te passen, wanneer de aard van deze wijziging ontbinding of aanpassing van de overeenkomst rechtvaardigt.
3. Moving Spirits Holland kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer- al dan niet voorlopige - surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt of anderszins insolvent raakt. Moving Spirits Holland zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
4. Indien Moving Spirits Holland aansprakelijk is jegens afnemer en/of tot nakoming gehouden, is Moving Spirits Holland, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden. Indien Moving Spirits Holland tekortschiet en naar haar redelijk oordeel nakoming niet van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden.
5. Bedragen die Moving Spirits Holland heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.


Artikel 12. Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de afnemer aan ons bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Wij leveren de bestelling voor de deur of makkelijk bereikbaar met de pompkar achter de eerste deur. De levering wordt niet afgepakt en geleverd op een wegwerp pallet. Retourneren van emballage is niet mogelijk.
Zonder tijdsaanduiding wordt uw order tussen 09:00 en 18:00 uur geleverd. Tijds leveringen gaan in overleg en hiervoor geldt een aparte toeslag bovenop de transportkosten.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze AV is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
4. In geval van ontbinding conform het vorige artikel zal de ondernemer het bedrag dat de afnemer betaald heeft zo spoedig mogelijk terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, kan de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
5. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de afnemer bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. Transport wordt uitgevoerd door Lijfering Dranken of een andere transporteur.
7. Voor een rembours levering geldt een toeslag.


Artikel 13. Duurtransacties
De afnemer kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste 3 maanden. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de afnemer de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst 1 jaar bedragen.


 

Artikel 14. Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan voorafgaand aan de levering. Betaling vooruit kan middels Ideal, vooruitbetaling per bank of pinnen/contant.
2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3. De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. In geval van wanbetaling van de afnemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
4.De goederen blijven eigendom van Moving Spirits Holland zolang de facturen niet voldaan zijn.


Artikel 15. Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd. Eventuele breuk of manco's moeten binnen 24 uur na levering worden gemeld bij Moving Spirits Holland.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 16. Wijzigen van algemene voorwaarden
1. De AV kunnen door Moving Spirits Holland worden gewijzigd behoudens het gestelde in het derde lid van dit artikel. De wijzigingen gelden ook ten aanzien van bestaande overeenkomsten.
2. De wijzigingen treden in werking één maand na de mededeling of op een latere datum die in deze mededeling is vermeld.
3. Indien de afnemer in een ongunstiger positie komt te verkeren, kan hij de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe AV van kracht worden.


Artikel 17. Overmacht
1. Ingeval van overmacht heeft afnemer geen recht op enige (schade)vergoeding. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten Moving Spirits Holland haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Moving Spirits Holland kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen bij Moving Spirits Holland, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties.
2. Indien Moving Spirits Holland door niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
3. Indien de overmachttoestand 30 (zegge: dertig) dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst zoals overeengekomen schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt.


Artikel 18. Rechterlijke competentie en toepasselijk recht
1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst of bij deze AV, zullen voor zover niet anders door de wet voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Groningen, met dien verstande dat Moving Spirits Holland het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.
2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Moving Spirits Holland en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Diversen

1. Het adres van Moving Spirits Holland is alleen bereikbaar op afspraak. Dit geldt ook voor het afhalen van goederen.
2. Moving Spirits Holland levert alleen aan b2b, niet aan particulieren/consumenten.
3. De e-mail adressen van afnemers worden alleen en vertrouwelijk gebruikt voor eigen doeleinden en niet verder verspreid aan derden.